Aanvullende voorwaarden NONONS Opleidingen BV - NONONS

 Aanvullende Algemene Voorwaarden NONONS Opleidingen

 Artikel 1: Wat is het doel van dit document?

NONONS Opleidingen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en beschikt over het NRTO-keurmerk. Dit betekent dat voor onze open opleidingen de Algemene Voorwaarden gelden van de NRTO. Daarnaast gelden nog enkele aanvullende voorwaarden die wij hieronder benoemen. 

 Artikel 2: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. NONONS Opleidingen is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en al onze coachopleidingen zijn geaccrediteerd door de NOBCO. NONONS Opleidingen verplicht zich hiermee om goed werk te leveren dat overeenstemt met de algemeen geldende professionele normen en de NOBCO-kwaliteitseisen in het bijzonder.
 2. Onze opleidingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” en NONONS Opleidingen verbindt zich bij klachten aan het Klachtenreglement van de NOBCO. Gedragscode en klachtenreglement zijn te vinden op de website van de NOBCO: nobco.nl.

 

Artikel 3: Tarieven vrijgesteld van BTW

 1. NONONS Opleidingen beschikt over een CRKBO-registratie. Hierdoor zijn de tarieven voor onze open opleidingen vrijgesteld van BTW.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. NONONS Opleidingen is niet aansprakelijk als de opdrachtgever indirecte schade lijdt, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 5: Overmacht

 1. Er is sprake van overmacht als NONONS Opleidingen onverhoopt niet kan beschikken over trainers, opleiders of coaches en/of de locatie, zonder dat de omstandigheid aan NONONS Opleidingen te verwijten valt.
 2. In een dergelijk geval van overmacht heeft NONONS Opleidingen het recht om de uitvoering van de opdracht te wijzigen of te annuleren tot de omstandigheden die de overmacht veroorzaken zich niet meer voordoen.
 3. NONONS Opleidingen plant eventuele nieuwe data voor de uitvoering in overleg met de opdrachtgever en/of deelnemers.
 4. Bij annulering op basis van overmacht is NONONS Opleidingen niet verantwoordelijk voor schade die hieruit voortvloeit voor de opdrachtgever en/of deelnemers.

 

Artikel 6: Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij de start van de training kan een deelnemer zich nog laten vervangen door een ander. Als de deelnemer stopt nadat de opleiding of training gestart is, is vervanging niet meer mogelijk.
 2. NONONS Opleidingen behoudt zich het recht toe om bij onvoldoende (minder dan 6 deelnemers) aanmeldingen een open opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren, zonder daarvoor schade of kosten te hoeven vergoeden. NONONS Opleidingen maakt een dergelijke annulering tenminste 2 weken van tevoren aan de cursisten bekend. In dit geval wordt het inschrijfgeld binnen 2 weken na annulering volledig gerestitueerd.
 3. NONONS heeft het recht om een fysieke opleiding om te zetten naar online als omstandigheden hiertoe noodzaken, zoals bijvoorbeeld in het geval van een lockdown. Een dergelijke omzetting is geen annulering en kan voor een deelnemer ook niet gelden als een grond voor annulering.