Algemene voorwaarden NONONS Training & Coaching BV - NONONS

Algemene voorwaarden NONONS Training & Coaching BV

 Artikel 1: Wie noemen we in dit document?

NONONS:
Dat is NONONS Training & Coaching B.V., oftewel de opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle coaches en trainers die uit naam van NONONS diensten en producten aanbieden op het gebied van coaching en training. Ook verwante werkzaamheden zoals teamcoaching, mediation, opleidingen, workshops etcetera vallen hieronder.

Opdrachtgever:
Dat is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NONONS een overeenkomst sluit om producten of diensten af te nemen op het gebied van coaching, training of verwante werkzaamheden.

NOBCO:
De Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.

 Artikel 2: Waarvoor gelden deze voorwaarden?

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten waarbij NONONS diensten en producten aanbiedt aan de opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor overeenkomsten waarbij NONONS derden inschakelt voor de uitvoering van diensten.
 3. In onderling overleg kunnen deze voorwaarden vooraf schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of aangevuld.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij NONONS deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. NONONS voert haar diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” en verbindt zich bij klachten aan het Klachtenreglement van de NOBCO. Gedragscode en klachtenreglement zijn te vinden op de website van de NOBCO: nobco.nl.
 2. Na onderling overleg kan NONONS zich schriftelijk committeren aan de eigen gedragscode van de opdrachtgever.

 Artikel 4: Afspraken over hoe de overeenkomst tot stand komt

 1. Alle offertes van NONONS zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. Als de opdrachtgever akkoord is met de offerte, stuurt NONONS een schriftelijke opdrachtbevestiging. Door deze opdrachtbevestiging te ondertekenen aanvaardt de opdrachtgever de inhoud van de offerte en komt de overeenkomst tot stand. Bij coaching volstaat een akkoord via e-mail.
 3. Wijzigingen in opdrachten zijn alleen bindend als NONONS deze wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.
 1. De opdrachtgever heeft na ondertekening 14 kalenderdagen bedenktijd. Binnen die tijd mag de opdrachtgever kosteloos annuleren. Daarna is de overeenkomst definitief.
 2. De 14 kalenderdagen bedenktijd geldt niet voor onze online cursussen (e-learning) zodra deze betaald zijn. Na betaling ontvangt de opdrachtgever namelijk direct de inloggegevens voor de online cursus en heeft daarmee toegang tot de inhoud van de e-learning. Opdrachtgever kan daarom niet meer annuleren en geld terugkrijgen.

 

Artikel 5: Kwaliteit

 1. NONONS verplicht zich om goed werk te leveren dat overeenstemt met de algemeen geldende professionele normen en de NOBCO-kwaliteitseisen in het bijzonder.
 2. Indien nodig heeft NONONS het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever verstrekt tijdig en volledig alle gegevens aan NONONS die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Zo niet, dan behoudt NONONS zich het recht toe om de uitvoering uit te stellen en de kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit de vertraging.
 4. Als NONONS de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. NONONS aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 Artikel 6: Vertrouwelijkheid

 1. NONONS behandelt alle persoonlijke gegevens die opdrachtgevers en deelnemers verstrekken vertrouwelijk. Deze gegevens worden alleen ingezien door medewerkers van NONONS, vast en/of freelance. NONONS staat persoonlijke gegevens dus niet af aan derden, tenzij NONONS hiertoe wettelijk verplicht is.
 2. NONONS behandelt bedrijfsinformatie en werk gerelateerde gegevens die door opdrachtgever en/of deelnemers gedeeld worden vertrouwelijk. NONONS staat deze gegevens dus niet af aan derden, tenzij wettelijk verplicht.
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten tussen NONONS en een coachee zijn strikt vertrouwelijk. NONONS deelt dan ook met niemand, ook niet met de opdrachtgever, informatie over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 4. In het Privacy Statement van NONONS staat uitgebreid beschreven hoe NONONS omgaat met persoonsgegevens. Dat statement staat net als de algemene voorwaarden op de NONONS-website.

 

Artikel 7: Intellectueel eigendom

 1. Op alle gebruikte documentatie van NONONS geldt het auteursrecht van NONONS. Opdrachtgever mag verwijzen naar dit materiaal, mits daarbij de bron duidelijk vermeld wordt.
 2. Alle producten en materialen die de opdrachtgever tijdens uitvoering van de opdracht ontvangt zijn en blijven intellectueel eigendom van NONONS.
 3. Opdrachtgever, deelnemers en coachees mogen uitgereikt materiaal houden, maar niet publiceren of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van NONONS.
 4. NONONS mag kennis die is opgedaan tijdens de uitvoering van de opdracht voor andere doeleinden gebruiken, voor zover het niet gaat om vertrouwelijke informatie en zo lang de kennis niet te herleiden is tot de individuele opdrachtgever.  

Artikel 8: Tarieven en andere kosten

 1. De overeenkomst bevat het tarief voor de opdracht die NONONS uitvoert. In het geval van een open training gaat het om een vaste deelnemersprijs; bij maatwerktrainingen en coachtrajecten hanteren we een vast dagdeel- of uurtarief dat we vermenigvuldigen met de benodigde hoeveelheid tijd.
 2. Over onze trainingen en coaching berekenen we 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Reis- en verblijfkosten en eventueel andere onkosten die NONONS maakt voor uitvoering van de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. NONONS behoudt zich het recht voor om jaarlijks in overleg met de opdrachtgever haar tarieven aan te passen, op basis van prijsindexatie of maatregelen die door de overheid zijn opgelegd.

 

Artikel 9: Betaling

 1. Opdrachtgever voldoet de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders afgesproken met NONONS.
 2. Als betaling 14 dagen na factuurdatum achterwege blijft, is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd en is verplicht de kosten te vergoeden als NONONS incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten moet inschakelen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. NONONS is tegenover de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een ernstige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Daarvan is sprake als NONONS niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden.
 2. Als NONONS aansprakelijk wordt gezien voor schade die door de opdrachtgever is geleden, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een dergelijke situatie wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die NONONS heeft afgesloten. Op verzoek stuurt NONONS een kopie van de polis en voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan opdrachtgever.
 3. Wanneer de verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van NONONS beperkt tot het offertebedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 4. NONONS is niet aansprakelijk als de opdrachtgever indirecte schade lijdt, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheid van NONONS omvat alle personen waarvoor NONONS verantwoordelijk is, dus zowel vaste medewerkers als freelancers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.
 6. NONONS is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, als de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt als basis voor uitvoering van de opdracht.
 7. NONONS gebruikt bij coaching geen middelen, methoden, technieken of instructies die het vermogen van de coachee beperken of nadelig beïnvloeden. Als een coachee tijdens de coaching enig letsel oploopt, is NONONS daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

Artikel 11: Overmacht

 1. Er is sprake van overmacht als NONONS onverhoopt niet kan beschikken over trainers, opleiders of coaches en/of de locatie, zonder dat de omstandigheid aan NONONS te verwijten valt.
 2. In een dergelijk geval van overmacht heeft NONONS het recht om de uitvoering van de opdracht te wijzigen of te annuleren tot de omstandigheden die de overmacht veroorzaken zich niet meer voordoen.
 3. NONONS plant eventuele nieuwe data voor de uitvoering in overleg met de opdrachtgever en/of deelnemers.
 4. Bij annulering op basis van overmacht is NONONS niet verantwoordelijk voor schade die hieruit voortvloeit voor de opdrachtgever en/of deelnemers.

 

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering van coaching:
  1. Annulering of verplaatsing van het intakegesprek is kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Daarna brengt NONONS de kosten van de spreekruimte in rekening.
  2. Annulering of verplaatsing van een coachsessie is tot 48 uur van tevoren kosteloos. Tussen 24 en 48 uur voor aanvang brengt NONONS 50% van de coachsessie in rekening en binnen 24 uur 100%.
 1. Annulering van een in-company training:
  1. Een training kan tot vier weken voor aanvangsdatum kosteloos geannuleerd worden. Alleen als er sprake is van specifiek ontwikkeld trainings- of onderwijsmateriaal, brengt NONONS dat in rekening.  
  2. Vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang is de helft van de vergoeding voor de betreffende training verschuldigd. Als de opdrachtgever minder dan twee weken van tevoren de training annuleert, brengt NONONS het volledige bedrag in rekening.
  3. Het verplaatsen van trainingsdata kan tot twee weken van tevoren kosteloos.
  4. Het omzetten van fysieke trainingen naar online trainingen is kosteloos, tenzij er extra dagdelen nodig zijn.
 1. Annulering van deelname aan een training op basis van open inschrijving:
 1. De deelnemer kan tot 14 dagen na ontvangstbevestiging van de inschrijving de eigen deelname kosteloos annuleren. Daarna gelden annuleringskosten:
  • tot 30 dagen vóór aanvang van de training: 25% van de kosten (= aanbetaling);
  • tot 1 week vóór aanvang: 50% van de kosten;
  • binnen 1 week vóór aanvang: 100% van de kosten.

Bij de start van de training kan een deelnemer zich nog laten vervangen door een ander. Als de deelnemer stopt nadat de opleiding of training gestart is, is er geen restitutie mogelijk.

 1. NONONS behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende (minder dan 6 deelnemers) aanmeldingen een open training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren, zonder daarvoor schade of kosten te hoeven vergoeden. NONONS maakt een dergelijke annulering tenminste 2 weken van tevoren aan de cursisten bekend. In dit geval wordt het inschrijfgeld binnen 2 weken na annulering volledig gerestitueerd.
 2. NONONS heeft het recht om een fysieke training om te zetten naar online als omstandigheden hiertoe noodzaken, zoals bijvoorbeeld in het geval van een lockdown. Een dergelijke omzetting is geen annulering en kan voor een deelnemer ook niet gelden als een grond voor annulering. 
 1. Als de opdrachtgever geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van NONONS, is hij, ook zonder te annuleren, 100% van het offertebedrag verschuldigd.

 

 Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. NONONS heeft het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door de opdrachtgever hiervan met een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen, als de opdrachtgever zijn financiële of andere verplichtingen binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet nakomt.
 2. Zowel opdrachtgever als NONONS kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 14: Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen NONONS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien NONONS en de opdrachtgever een geschil hebben dat voortvloeit uit deze overeenkomst, zijn zij verplicht eerst te proberen dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar NONONS gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.